Kamplan

Total Circulair Farm Concept

Schematische weergave van de werking van het Total Circulair Farm Concept

Bedrijfsnaam Kamplan
KvK Nummer 16074069
Website www.kamplan.com
Beschrijving onderneming Kamplan B.V. is opgericht in 1978. Vanaf de beginjaren waren de hoofdzaken droogvoerinstallaties voor de varkenshouderij, rundveehouderij en pluimveehouderij. Later zijn daar brijvoerinstallaties voor de varkenshouderij en kalvermelkinstallaties bijgekomen. Daarnaast hield Kamplan B.V. zich bezig met warmteterugwinning, ventilatiesystemen en mestverwerking. Gaandeweg is Kamplan zich meer en meer gaan toeleggen op de automatische (computergestuurde) voerautomatisering binnen de varkenshouderij met als resultaat dat Kamplan op dit moment marktleider is in Nederland op dit gebied. Het netwerk van Kamplan heeft zich geleidelijk over de grens uitgebreid en beschikken we nu over een gedegen klantenbestand in Duitsland, België, Japan en de Verenigde Staten. Kamplan heeft van begin af aan een duidelijke visie, namelijk het ontwikkelen van duurzame en kwalitatief zo goed mogelijk computergestuurde voerautomatiseringen, waarbij de sleutelwoorden degelijkheid, betrouwbaarheid en duurzaamheid zijn. Het doel waar Kamplan dagelijks aan werkt is door middel van het combineren van innovatie en kwaliteit de beste geautomatiseerde voersystemen ontwikkelen in de wereldwijde varkensindustrie, waarbij elke klant de volledige aandacht krijgt met het idee dat niets onmogelijk is.
Naam innovatie Total Circulair Farm Concept
Beschrijving innovatie Overlast verminderen: TCFC draagt bij aan enorme geurreductie door spoelgoten en anaerobe behandeling. Gezondheid helpen bevorderen: Diergezondheid en die van de agrariër en de omgeving zelf door binnenklimaat (en uitstoot)van de stallen enorm te verbeteren en contact met bacteriën en andere ziekteverwekkers voor dier en mens tot een minimum te beperken en leefwijze dieren te verbeteren (kostenbesparing door reductie medicatie). Circulaire Economie stimuleren (sluiten van kringlopen): Kringloop wordt op erf en directe omgeving van agrarisch bedrijf gesloten door systeem dat zowel mest als water maximaal scheidt en benut. Niet alleen besparend, maar biedt ook kansen voor nieuwe toepassing reststromen in vervolg van biobased keten. Innovatie aanjagen: De TCFC-stalsystemen geven een heel andere kijk op bestaande verouderde stallen en biedt laagdrempelige instap mogelijkheden voor agrariërs die wel door willen, maar minder investeringskracht hebben. Onderdelen van het concept kunnen los geïnstalleerd worden en kan over een aantal jaren worden geïmplementeerd. Hiermee onderscheidt het zich aanzienlijk van andere innovaties die uitgaan van grote nieuwe stallen. Daarnaast worden crossovers tussen Fuijfilm membraamtechniek en de agrosector ontwikkeld. Dit geeft ineens veel meer mogelijkheden tot toepassing en verschoning van de bedrijfsvoering en kosten die hiermee gepaard gaan.
Website innovatie http://www.kamplan.com/nl/nieuws/total-circulair-farm-concept/
Noodzaak en belang van deze innovatie Er wordt al op veel plaatsen gewerkt aan nieuwe stalsystemen waarbij dierenwelzijn een onderdeel vormt. Dit concept gaat verder gezien de realiteit van veel bedrijven (in financiële zin), de enorme druk op de agrosector en de opkomst van lokale biobased infrastructuur en nieuwe technologieën die moeten passen op bestaande bedrijven, zogenaamde RETROFITTING. De innovatie zit hem in dat de bestaande boerderij als uitgangspunt wordt genomen. Alle technieken en maatregelen passen op bestaande erven en vragen niet om nieuwe stallen, alleen om een aanpassing hiervan. Dat maakt dit systeem niet alleen uniek, maar ook toepasbaar en betaalbaar. Bovendien werkt het op diverse plaatsen aan kosten reductie van het bedrijf waardoor er ook weer financieringsruimte ontstaat om deze technieken aan te schaffen. De toepassing van de hoogwaardige Electrodyalyse technologie van Fuijfilm Europe en Kamplan maakt dat eindelijk ook de kwaliteit van het afvalwater waar veel ideeën en concepten op vastlopen gewaarborgd is en zelfs leidt tot een nieuwe verwaarding van het afvalwater door de restfractie te verkopen (kaliwater, geschikt voor aardappelteelt en specialistische meststromen). Denk hierbij ook aan droogte en beschikbaarheid van grondwater voor boerderijen. Het TCFC verlaagd de kosten van de veehouder door besparing van verwerkingskosten, aanzienlijk terugdringen van watergebruik, voorkomen van lozingskosten, verminderd transport bewegingen en maakt de sector niet alleen gezonder, maar draagt door de nieuwe producten en de vraag naar onderhoud en bouw van deze systemen bij aan de nieuwe generaties moderne veehouderijen en de waarde van onderliggend vastgoed, wat vaak door de bank gedragen wordt, en tevens pensioenvoorziening van de agrariër is. Door de bedrijven om te vormen tot biobased steunpunten vormen deze bedrijven straks een logisch onderdeel van lokale biobased infrastructuren en vormen ze nauwelijks nog overlast voor de omgeving door de toegepaste innovaties. Het in stand houden van gezonde, diervriendelijke en moderne veehouderijen is voor de kennis en doorontwikkeling van de sector van groot belang. Daarnaast vraagt het TCFC om een bredere range van specialisaties die zullen leiden tot nieuwe agro gerelateerde beroepen zoals bv Green engineer (MBO), of bestaande uitbreiden zoals bv zuiveringstechnoloog (HBO)(commercieel). Daarnaast biedt het mogelijkheden voor lokale economie zoals opwerking van mest tot nieuwe producten of energie, mogelijk in combinatie met lokale energie coöperaties of andere samenwerkingsvormen. Hiermee krijgt het agrarische bedrijf een nieuwe rol in de omgeving, naast het feit dat de overlast is weggenomen door de nieuwe technologie. (anaeroob)
Bijdrage aan een betere wereld
In welke mate is de innovatie nieuw en origineel Het probleem van mestverwerking, maar zeker ook algemeen bij veehouderijen dat er veel overlast is aan (gebieds)hinder en dat de kosten voor de boer versus de opbrengsten niet goed zijn. Dit leidt tot vergunningsproblemen en beperkingen, noopt tot nieuwe investeringen, maar stuit bij de financiers op weerstand omdat bedrijven ook de waarde moeten hebben die ligt onder de investering. Daarom is het voor veel agrarische bedrijven niet haalbaar om nieuwe stallen (die uiteraard groter, meer vee) inhouden te realiseren en tevens aan de eisen te voldoen. Dit wordt nu met zg end of pipe maatregelen opgelost. Dit is niet wenselijk en op termijn niet rendabel. Zo gebruikt een lucht wasser gigantische hoeveelheden energie. Het boerderij-concept dat hier ontwikkeld wordt door Kamplan/Fuijfilm Europe gaat uit van een totaal systeem die stoelt op jarenlange ervaring bij veehouderijen en maakt een prachtige crossover tussen nieuwe technologie (ED) en praktische oplossingen die in te passen zijn de bestaande stallen (het overgrote deel van de bedrijven op dit moment.) Dit systeem is qua aard en omvang zo anders dan andere concepten dat dit een integrale aanpak van een veehouderij betekent. De nood is door alle mestregelgeving en beperkende maatregelen zo hoog dat dit soort totaal oplossingen de enige manier zijn om langdurig en duurzaam het bedrijf voort te kunnen zetten zonder een compleet NIEUW bedrijf te moeten bouwen en financieren, iets dat de meeste agrariërs niet op kunnen brengen.

Pagina Afdrukken
Verzenden per mail

 

Kamer van Koophandel Logo Financiële Telegraaf

Kennispartners:

Logo Atradius NLO logo Logo Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Logo TNO