NETICS BV

BAGGERFABRIEK®

Baggerfabriek

Bedrijfsnaam NETICS BV
KvK Nummer 57621047
Website www.buildingwithnature.com
Beschrijving onderneming Als gevolg van de stijgende zeespiegel en een snel toenemende urbanisatie in deltagebieden, groeit wereldwijd de noodzaak tot het bouwen van waterkeringen en huizen. De realisatie hiervan is echter een zeer kostbare aangelegenheid. Als NETICS ontwikkelen we revolutionaire technieken om met modder veel goedkoper te bouwen dan bij het gebruik van traditionele bouwstoffen het geval is. Jaarlijks ontstaat er in de delta’s een enorme overlast als gevolg van door de rivieren meegevoerd sediment. Dit slaat neer in de vorm van baggerspecie en ongewenste modder. Wij gebruiken juist deze modder om dijken, dammen en zelfs huizen te bouwen. We maken hier gebruik van het principe werk-met-werk maken, door te bouwen met geld dat normaal gebruikt wordt om te baggeren. Winning, aanschaf en transport van dure primaire grondstoffen vervalt daarmee. Als dé experts brengen wij deze kennis nationaal en internationaal middels op de markt. We vergroten daarmee het wereldberoemde imago van Nederland als dé baggeraars van de wereld.
Naam innovatie BAGGERFABRIEK®
Beschrijving innovatie Economisch gezien kan een fabriek worden beschreven als een bewerkingsproces waar grondstoffen ingaan en waardevolle producten uitkomen. Afhankelijk van de samenstelling zijn er diverse mogelijkheden om baggerspecie tot waardevolle grondstof, bouwstof en/of bouwelement om te zetten en toe te passen. Het doel van de Baggerfabriek® is het duurzaam verwerken van baggerspecie tot waardevolle producten. De Baggerfabriek is…  Een fabriek waarbij de diverse bewezen technieken van NETICS worden ingezet om baggerspecie op te werken tot een grondstof, bouwstof en bouwelement.  Een fabriek waarbij bagger wordt ontwaterd en gestabiliseerd;  Een fabriek waarbij bagger (afhankelijk van de lokale situatie) wordt verwerkt tot producten zoals nieuwe grondstoffen en bijvoorbeeld een innovatieve (geperste) stenenlijn die een push geeft aan circulaire economie;  Een initiatief dat de kosten van baggeren aanzienlijk doet dalen (transport en stort) en opbrengsten vergroot;  Een initiatief dat de attractiviteit van Nederlandse baggeraars in internationaal perspectief aanzienlijk nog meer doet stijgen. Met name voor de kleinschalige baggeraars is dit een kans om zich voor het eerst op de internationale markt te bewegen.  Een franchise initiatief dat overal ter wereld kan worden afgenomen door lokale ondernemers;  Een initiatief waarbij een deel van de franchiseopbrengsten wordt ingezet t.b.v. duurzame ontwikkeling in de regio.  Een fabriek met een afnamepunt waar inwoners van de stad gratis hun geperste stenen of tegels uit baggerspecie kunnen ophalen. (grootste deel van de bagger in de wereld is niet verontreinigd). Geperste stenen en tegels kunnen vanuit de besparing op transport- en stortkosten van baggerspecie worden gefinancierd. In de baggerfabriek® komen allerlei verwerkingstechnieken en -mogelijkheden samen die we als NETICS de afgelopen jaren hebben ontwikkeld. Het worden locaties in deltasteden waar tienduizenden tot honderdduizenden kubieke meters bagger per jaar in verschillende verwerkingsketens economisch rendabel verwerkt gaat worden tot grondstof, bouwstof en/of bouwelementen.
Website innovatie http://www.cirkellab.nl/2016/02/19/netics-baggerfabriek/
Noodzaak en belang van deze innovatie In 2050 leven naar verwachting meer dan 5 miljard mensen in de delta’s van de wereld. In deze gebieden vindt tevens ook meer dan 50 procent van de wereldvoedselproductie plaats. De Verenigde Naties geven aan dat meer dan twee derde van de grootste wereldsteden door de ligging in deltagebieden kwetsbaar zijn en bedreigd worden door overstromingen. Door de reeds waarneembare gevolgen van de stijgende zeespiegel neemt de behoefte aan goedkope en snel inzetbare waterkeringen toe. Dit wordt extra vergroot vanwege de continue aanwas van nieuwe baggerspecie waardoor zowel de aders als de haarvaten van de delta’s periodiek volraken. Baggeren is daarom een oneindige en regelmatig terugkerende noodzaak. Vanwege de moeilijke en veelal kostbare afzet van de baggerspecie en steeds schaarser en duurder wordende primaire grondstoffen, ligt er wereldwijd een enorme kans voor het inzetten van baggerspecie als bouwstof. Bij bouwen met baggerspecie wordt aanzienlijk bespaard op transport-, depot- en stortkosten en de daarbij horende CO2 footprint. In veel gebieden in de wereld is er momenteel onvoldoende prikkel om te baggeren wat een vergrootte kans geeft op overstromingen. Ook is er een grote besparing te behalen op de aanschaf van primair bouwmateriaal die normaal gesproken wordt ingezet. De afgelopen jaren heeft NETICS diverse manieren bedacht om baggerslib te gebruiken als duurzaam, circulair en goedkoop bouwmateriaal voor gebouwen en infrastructuur. De prikkel tot hergebruik van de vrijkomende baggerspecie ontstaat tot heden meestal op projectniveau. De afgelopen decennia is in diverse projecten van NETICS aangetoond dat het goed mogelijk is om waterkerende constructies en zelfs huizen te bouwen en te versterken met baggerspecie. De kansen voor het toepassen van baggerspecie nemen echter toe als lang van tevoren bekend is wanneer welk volume en kwaliteit aan baggerspecie beschikbaar komt. Dan kan tijdens de jaren van voorbereiding van ruimtelijke plannen al rekening worden gehouden met het aanbod in een gebied waarbij de aanwezige hoeveelheid baggerspecie als een voorraad van potentiële grondstof wordt gezien. Daarom zetten we de Baggerfabriek® in de markt, een permanente fysieke plek waar de baggerspecie uit een gebied wordt verwerkt tot nieuwe producten die voortdurend een afzet krijgen binnen de projecten in datzelfde gebied. Zo kan er van de ter plekke beschikbare baggerspecie tegen zeer lage kosten hoogwaardige bouwelementen gemaakt worden, zoals dijkenklei, kademuren en zelfs stenen voor huizen. Een fantastische prikkel tot baggeren en een enorme kans voor de bescherming en inrichting van deltasteden!
Bijdrage aan een betere wereld
In welke mate is de innovatie nieuw en origineel De Baggerfabriek® is uniek in de wereld. Sommige mensen vergelijken het met een grondbank, daar wordt echter geen extra waarde toegevoegd aan het product, bij de baggerfabriek® gebeurt dat wel. Bijzonder is het low-tech karakter van de reeds bewezen verwerkingstechnieken en het bouwen met (gratis) uitkomende grond of baggerspecie uit de directe nabijheid van de fabriek. De Baggerfabriek® levert daardoor veel goedkoper grond- en bouwstoffen dan elke andere leverancier. Momenteel voeren we de opdracht uit om in de regio Drechtsteden de bouw van een baggerfabriek® uit te werken. Een uitstekende plek vanwege de profilering van deze regio als dé bakermat van het baggeren. De fabriek zal naast de productie van bouwelementen, ook dienst doen als kenniscentrum of showcase om het circulaire initiatief van ‘van bagger naar grondstof’ kracht bij te zetten. De Baggerfabriek zal nieuwe werkgelegenheid opleveren en daarnaast dienen als hét visitekaartje voor de regio Drechtsteden als dé bakermat van het baggeren. Ook zijn we door de Provincie Groningen gevraagd om de inzet van een baggerfabriek te bestuderen om slib uit de Eems Dollard op te kunnen weken voor nieuwe producten in de regio.

Pagina Afdrukken
Verzenden per mail

 

Kamer van Koophandel Logo Financiële Telegraaf

Kennispartners:

Logo Atradius NLO logo Logo Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Logo TNO