INDYMO BV

Onderwater drones

Onderwater drone

Bedrijfsnaam INDYMO BV
KvK Nummer 62513540
Website www.indymo.nl
Beschrijving onderneming INDYMO BV is opgericht om door middel van onderwater drones kosteneffectieve, dynamische en kwalitatief hoogwaardige inzameling van data mogelijk te maken ten behoeve van de watersector. De belangrijkste expertise ligt op het gebied van watermanagement, waterkwaliteitsmetingen, expertise in innovatieve dynamische monitoring. Op dit moment zijn voornamelijk waterschappen en kennis- onderwijsinstituten klanten. De vestigingslocatie is Delft.
Naam innovatie Onderwater drones
Beschrijving innovatie De huidige drones worden momenteel toegepast en verder ontwikkeld tot een autonome onderwaterdrone voor monitoring in de watersector. De drone zal zelfstandig in staat zijn waterkwaliteits- en kwantiteitsdata te verzamelen en deze wireless over te sturen naar een control board van de waterbeheerder. De in te zamelen data bestaat uit fysische en chemische parameters (o.a. zuurstofgehalte, nutriënten en hoofdparameters etc. maar ook uit HD video beelden voor onderzoek op het gebied voor ecologie en onderhoud. Ook zal de drone zelfstandig in staat moeten zijn om aandachtsgebieden te herkennen (bijvoorbeeld hoge concentraties bij lozingen) en uit zichzelf nader onderzoek te verrichten naar verspreiding van stoffen en of lozingsbron. Verder zal de drone terugkeren naar een ‘docking station’ om batterijen automatisch op te laden en of sensoren te verwisselen.
Website innovatie
Noodzaak en belang van deze innovatie Menselijk handelen en verandering van klimaat heeft effect op de waterkwaliteit en –kwantiteit in Nederland. Daarnaast zal de nadruk binnen de watersector in Nederland steeds meer komen te liggen op kosteneffectief beheer en onderhoud van de bestaande infrastructuur. Hiervoor is kosteneffectieve en smart inzameling van data om van groot belang om beheer en onderhoudsstrategieën op te stellen en effectiviteit van maatregelen te monitoren. Onderwater drones kunnen hier een belangrijke rol in spelen en sluiten daarom nauw aan bij de doelstellingen van de Topsectoren water (Maritiem, Deltatechnologie en Watertechnology) Het valt onder Smart Water technologies en services; het inzetten van een scala van aanpalende technologieën en kennisbehoeften (w.o. big data), maar levert ook een bijdrage aan het meten en monitoring van andere Topsector thema’s zoals Sustainable Delta Cities, Digitale Delta Nederland is bij uitstek een sterk verstedelijkt gebied met veel waterkwaliteitsproblemen als verzilting, eutrofiëring en toenemende gehalten aan pesticiden (landbouw, kassen) en medicijnresten in het oppervlaktewater. Ook is er een grote vervangingsopgave in de natte infrastructuur. Betere data inzameling is nodig om de juiste maatregelen te nemen en de kosteneffectiviteit van deze maatregelen te ondersteunen.
Bijdrage aan een betere wereld
In welke mate is de innovatie nieuw en origineel Er worden op dit moment nog geen automatische drones ingezet voor waterkwaliteit en ecologie monitoring in Nederland. Momenteel wordt monitoring van waterkwaliteit voornamelijk uitgevoerd met behulp steekmonsters die soms worden aangevuld met statische sensoren. De steekmonsters worden in het laboratorium geanalyseerd. Deze meetmethoden zijn arbeidsintensief, duur en geven pas na dagen/weken slechts een beperkt beeld van de dynamische veranderingen in de waterkwaliteit. Voor ecologisch onderzoek en onderzoek naar maritieme objecten en waterbouwkundige kunstwerken als sluizen worden nog vaak duikers ingezet. Ook dit is een dure methode en duikers zijn niet altijd in te zetten bijvoorbeeld uit veiligheidsoogpunt. Automatische monitoring en data inzameling met drones zal een snellere en betere methode zijn om een betrouwbaar gedetailleerd beeld van veranderingen waterkwaliteit, ecologie, en maritieme objecten en civiele constructies in beeld te brengen. Hiermee kunnen geplande maatregelen geoptimaliseerd worden en uitgaven verantwoord worden.

Pagina Afdrukken
Verzenden per mail

 

Kamer van Koophandel Logo Financiële Telegraaf

Kennispartners:

Logo Atradius NLO logo Logo Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Logo TNO