Drainvast bv

Drainstop

Dwarsdoorsneden van de drainstop

Bedrijfsnaam Drainvast bv
KvK Nummer 36032595
Website www.drainvast.nl
Beschrijving onderneming Drainvast bv ontwikkelt duurzame producten mede op verzoek van klanten in de weg- en waterbouw/openbare ruimte. Kernpunten bij elk product zijn: eenvoud, gericht op een maatschappelijk gevoeld probleem, reductie van (onderhouds-)kosten en betaalbaarheid. Drainvast bv brengt de door haar ontwikkelde producten op de markt en ondersteunt de (potentiele) opdrachtgever met vrijblijvend advies over waterproblemen in stedelijk gebied. Drainvast bv kan de klant ontzorgen door het gehele traject van ontwerp tot en met oplevering voor haar rekening te nemen.
Naam innovatie Drainstop
Beschrijving innovatie Hevige en langdurige regenbuien ten gevolge van klimaatsverandering maken duurzame oplossing om wateroverlast te voorkomen in bebouwd gebied noodzakelijk. Niet altijd is er ruimte voor open water of de kan de capaciteit van het riool worden aangepast. Afvoer van water via infiltratie in de bodem is een duurzame oplossing: dus water daar bergen waar het valt, en om zo de verdroging van de bodem tegen te gaan. Drainvast heeft daarom de drainstop® ontwikkeld. De drainstop® wordt gebruikt in combinatie met waterpasserende bestrating. Waterpasserende bestrating laat het hemelwater door naar de bufferende fundering en vandaar infiltreert het water in de bodem. Omdat het weerbeeld steeds grilliger wordt en de buien zwaarder, willen onze klanten (beheerders van de buitenruimte/riolering) graag een extra zekerheid inbouwen om ervoor te zorgen dat het water niet in de straatlaag komt, hetgeen instabiliteit van de rijbaan kan veroorzaken, met alle gevolgen van dien. De drainstop® is ook goed inpasbaar in een klei ondergrond. De Drainstop® is een verborgen kolk (in het spraakgebruik put) die onder het straatwerk wordt aangebracht en die alleen functioneert in extreme situaties, dus als het waterpeil in de bufferende fundering te hoog dreigt te worden. Door gebruik te maken van de wet van de communicerende vaten stroomt het water langzaam de drainstop® binnen. Immers het niveau in de fundering en in de drainstop® is hetzelfde. Door de gestadige instroom kan er geen vuil mee komen. De drainstop® wordt gemarkeerd door in het straatwerk een steen van een andere kleur boven de drainstop® te plaatsen. De animatie geeft de werking van de Drainstop® weer. Algemeen - Duurzaam - Oplossen wateroverlast in stedelijk gebied - Werkt alleen in extreme situaties dit in tegenstelling tot normale kolken die altijd het water afvoeren naar de riolering. Buurt - Rustig straatbeeld, geen kolken in beeld - Vlak aangelegde straat Onderhoud Geen onderhoud, dus geen structurele lasten op het budget binnen gemeente Duurzaam
Website innovatie https://youtu.be/ab0O6ZjW4Cw
Noodzaak en belang van deze innovatie De eenvoud van de Drainstop® maakt het voor alle gebruikers (gemeenten/beheerders openbare ruimte, beheerders parkeerterreinen, woningbouwcorporaties) een krachtig product. De drainstop® biedt zekerheid – de stabiliteit van de wegconstructie komt nooit in gevaar -, duurzaamheid: afkoppelen tenzij het echt niet anders kan; de drainstop® is goed voor het milieu. Water wordt niet meer afgevoerd naar de rioolwaterzuivering maar gaat terug de bodem in. De Drainstop® functioneert alleen in extreme situaties als het water in de waterbufferende fundering een van tevoren maximum bepaald niveau bereikt. Hierdoor wordt het hemelwater alleen dan afgevoerd naar het riool of open water als het echt niet anders kan. De basis van de drainstop® is: infiltreren in de onderliggende bodem tenzij het echt niet anders kan.
Bijdrage aan een betere wereld
In welke mate is de innovatie nieuw en origineel De Drainstop® is volledig nieuw. Er is patent verleend in 2015, geen van de opgenomen claims in het patent worden betwist door andere patenten. Een Europese patentaanvraag wordt serieus overwogen.

Pagina Afdrukken
Verzenden per mail

 

Kamer van Koophandel Logo Financiële Telegraaf

Kennispartners:

Logo Atradius NLO logo Logo Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Logo TNO