BioBlocks BV

BioBlocks

Bioblocks

Bedrijfsnaam BioBlocks BV
KvK Nummer 63547953
Website www.bioblocks.nl
Beschrijving onderneming BioBlocks is in juni 2015 gestart, met als doelstelling: het ontwikkelen van een innovatieve toepassing voor overtollige kraggen en rietplagsel en het vermarkten van het eindproduct, binnen de randvoorwaarden voor milieu, economie en ecologie.
Naam innovatie BioBlocks
Beschrijving innovatie BioBlocks maakt een duurzame bouwblok uit kraggen en rietplagsel. Deze natuurlijke bouwblok: • Voldoet aan de vraag in de markt naar duurzame bouwmaterialen • Lost het probleem van de afvoer van kraggen en plagsel uit het natuurgebied op • Legt opgeslagen CO₂ in natuurlijk materiaal langdurig vast in bouwwerken • Is vernieuwend • Heeft nationaal en internationaal groeipotentie BioBlocks is ontstaan vanuit de vraag in de markt naar een duurzamer en natuurlijker alternatief voor breuksteen, dat bijvoorbeeld gebruikt wordt als schanskorfachtige afwerking van gewapende grondconstructies. Breuksteen wordt gewonnen in groeves in de ons omringende landen, hiernaartoe getransporteerd en verwerkt. Het is een fossiele milieu-belastende bouwstof, welke het ecologisch systeem aantast. De blokken van BioBlocks zijn een natuurlijk, niet milieubelastend alternatief. De toepassingen waar BioBlocks zich in eerste instantie op richt zijn afwerking van grondkerende constructies in de infrastructuur, geluidswallen en –schermen, oeverbescherming, tuin- en parkinrichting, gevelbekleding. Overige toepassingen zijn in ontwikkeling.
Website innovatie
Noodzaak en belang van deze innovatie • Duurzaamheid is een zeer belangrijk thema in de bouwwereld, ofwel de BioBased Economy: de overgang van een economie die draait op fossiele grondstoffen naar een economie die draait op biomassa als grondstof. In een biobased economy gaat het over het gebruik van biomassa voor niet-voedsel toepassingen. Met BioBlocks komt een duurzaam en natuurlijk bouwmateriaal ter beschikking. De blokken zijn 100% recyclebaar, gaan lang mee, zijn weinig onderhevig aan slijtage of bederf en zijn weinig tot niet milieubelastend. Een reststof uit de natuur wordt door verwerking in BioBlocks omgezet naar een duurzaam geproduceerd product, waarbij geen uitputting van natuurlijke grondstoffen plaatsvindt. • In iedere ton droge stof kraggen zit ongeveer 1,35 ton CO₂ opgeslagen. Doordat het materiaal wordt verwerkt tot blokken wordt de CO₂ langdurig vastgelegd en daarnaast wordt zo de natuur de ruimte geboden om opnieuw CO₂ vast te leggen in nieuwe drijflagen. • Het laagveenmoeras en waterrijk gebied in Weerribben en Wieden is unieke flora en fauna aanwezig. Het moeras groeit echter langzaam dicht, waardoor het gebied begroeid raakt met bos. Om dit tegen te gaan worden de rietlanden gemaaid en “afgeplagd”. Het restmateriaal wordt tot nu toe onbenut in het veld achtergelaten, waar het bovendien een groeiplaats vormt voor ongewenste vegetatie. BioBlocks biedt hier een oplossing voor omdat het verwerkt wordt tot de blokken van BioBlocks, die een duurzaam bouwmateriaal vormen in infra- en landschapsconstructies. Omdat hiermee het restmateriaal waarde krijgt draagt BioBlocks ook nog bij aan het duurzaam en rendabel onderhouden van een belangrijk natuurgebied in Nederland waarbij minder aanspraak gemaakt hoeft te worden op maatschappelijk geld vanuit de Europese, nationale en regionale overheid. • Door het afplaggen wordt ook open water behouden, wat belangrijk is voor de recreatiemogelijkheden in het natuurgebied, wat weer effect heeft op de recreatiebedrijvigheid en de werkgelegenheid in de regio.
Bijdrage aan een betere wereld
In welke mate is de innovatie nieuw en origineel Bioblokken zijn uniek als product en de verwerking van plagsel tot bioblokken is een uniek proces, dat door BioBlocks zelf ontwikkeld is op basis van het productieproces van bakstenen. Echter, bioblokken hoeven niet in de oven gebakken te worden, waardoor energie wordt bespaard en CO₂-uitstoot wordt voorkomen. Op dit moment is al een aantal projecten gerealiseerd, maar vanwege de kleinschaligheid en omdat het proces zich nog in een ontwikkelingsfase bevindt worden de bioblokken nu nog onder kostprijs verkocht. Om een rendabel bedrijf te kunnen bouwen moet geïnvesteerd worden in een nieuwe productielijn en –locatie.

Pagina Afdrukken
Verzenden per mail

 

Kamer van Koophandel Logo Financiële Telegraaf

Kennispartners:

Logo Atradius NLO logo Logo Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Logo TNO