Jong en Veer

WerkZorg Adviseur

Bedrijfsnaam Jong en Veer
KvK Nummer 51674564
Website www.jongenveer.nl
Beschrijving onderneming Jong en Veer, mantelzorg in bedrijf: Bureau voor hoogwaardige dienstverlening op het gebied van mantelzorg binnen bedrijven, gemeenten en organisaties. Onderstaand een beschrijving van de meerwaarde en noodzaak van aandacht voor mantelzorg binnen bedrijven en organisaties Mantelzorg: bal ligt nu bij de werkgever Open je de doos van Pandora als je mantelzorg bespreekbaar maakt, zoals verschillende werkgevers denken? Toch zullen bedrijven op zoek moeten gaan naar structurele oplossingen, nu bijna een op de vijf werknemers mantelzorger is. “Stel dat iedereen zorgverlof wil, of dat werknemers opeens andere rechten claimen”, vroeg een werkgever bezorgd. Het is een opmerking die we in de afgelopen zes jaar regelmatig tegen komen. Bijna een op de vier werkgevers vindt dat zorgtaken van werknemers een privézaak zijn, volgens recent onderzoek van Motivaction. Zes jaar zijn we nu bezig het onderwerp mantelzorg binnen bedrijven op de agenda te zetten. De praktijk is inmiddels in rap tempo veranderd. Bedrijven zien het voor hun neus gebeuren. Was in 2004 13% van de werknemers mantelzorger, dit aantal is in acht jaar tijd gestegen tot bijna 18%, becijferde het Sociaal Cultureel Planbureau in het net verschenen rapport ‘Concurrentie tussen mantelzorg en betaald werk’. Met de vergrijzing en de bezuinigingen op de zorg, verwachten we dat het niet bij die 18% blijft. Ondertussen neemt het verzuim toe, concludeerde het SCP. Mensen die al twee jaar voor anderen zorgen, zijn vaker langdurig ziek. Voordat ze mantelzorger werden, was 11 procent langdurig ziek. Na twee jaar is 24 procent voor langere tijd uitgeschakeld. Minder werken doen ze echter niet, omdat ze vaak al minder uren werkzaam zijn, is onze ervaring. Ze leveren eerder hun vrije uren in. Dat is tenminste logistiek makkelijker en sneller te organiseren. En nog een ‘voordeel’: Op die manier hoeven ze hun thuissituatie niet met hun leidinggevenden te bespreken. Het idee dat de werkgever ‘een mantelzorger liever kwijt dan rijk is’, zit diepgeworteld. De uitdaging is: hoe help je de werknemer met mantelzorgtaken verder, die bang zijn hun baan te verliezen? En: hoe ondersteun je de werkgever die vreest dat straks iedereen bij hem aanklopt voor hulp bij zorgtaken? Pas wanneer we als maatschappij mantelzorg als een gezamenlijke verantwoordelijkheid gaan zien, wordt het onderwerp gemakkelijker bespreekbaar. De bal ligt voor een groot deel bij bedrijven. Want hoe je het ook wendt of keert: mantelzorg raakt elke organisatie. Een realistische blik van de werkgever is nodig en dat begint met een eenvoudige vraag: over hoeveel mensen hebben we het binnen de organisatie? Gelukkig vindt het merendeel van de werkgevers (64%) het vanzelfsprekend om het met medewerkers over het verdelen van werk en zorgtaken te hebben, blijkt uit het onderzoek van Motivaction. Die openheid zorgt voor meer (maatschappelijk) draagvlak om dit groeiende groei probleem aan te pakken. In een veilige, vertrouwde sfeer durven mantelzorgers ook over hun situatie thuis te praten. En nee, er staan straks geen grote groepen aan je bureau als je mantelzorg bespreekbaar maakt. En nee, de oplossingen zijn meestal geen hoge kostenpost – weten we uit ervaring. Werknemers met mantelzorgtaken zijn namelijk al gebaat bij het bespreekbaar maken van het onderwerp. Oplossingen zijn meestal praktisch, zoals flexibele werktijden. Zo troffen we onlangs een werkgever die zijn overbelaste werknemer zelf naar een WerkZorg Adviseur stuurde. Omdat hij hem dat zo gunde. De werknemer zorgde al jarenlang voor zijn vrouw met ernstige GGZ problematiek. De man bleek bijna een burnout te hebben. De adviseur vertelde hoe deze werknemer beter kon worden geholpen. Voor het bedrijf was het niet eens een grote kostenpost: de mantelzorgondersteuning kwam uit het potje van de collectieve ziektekostenverzekering. Een burn-out werd voorkomen. De winst zit ‘m dus vooral in de eenvoud. En dat is goed nieuws, want voorlopig zit een daling van het aantal mantelzorgers er niet in.
Naam innovatie WerkZorg Adviseur
Beschrijving innovatie WerkZorg Adviseur Aanleiding: De overheid voert als beleid dat mensen meer eigen verantwoordelijkheid moeten nemen ten aanzien van eigen zorg of de zorgvraag uit hun directe omgeving. De positie van werknemers met mantelzorgtaken verandert hierdoor en zelfredzaamheid binnen de eigen sociale omgeving wordt de (nieuwe) norm . De rol van de WerkZorg Adviseur is belaste werknemers te helpen die problemen ondervinden bij het combineren van werk en mantelzorg en daardoor stress ervaren. Zo wordt voorkomen dat (langdurige) werkuitval ontstaat. Naast belaste werknemers adviseert de WerkZorg Adviseur ook preventief werknemers met mantelzorgtaken met als doel tijdig de combinatie werk en zorg adequaat vorm te geven. Doel en werkwijze: De WerkZorg Adviseur ondersteunt en adviseert de werknemer met mantelzorgtaken bij het transparant krijgen van de oorzaak van (over)belasting. Vervolgens worden de mogelijkheden om WerkZorg taken beter te combineren besproken, inclusief de consequenties die deze keuzes hebben. Te beginnen met keuzes die minder ingrijpende gevolgen hebben voor het werk en als die niet volstaan, kunnen er ook keuzes worden voorgelegd die leiden tot een aanpassing van de arbeidsovereenkomst of financiële consequenties hebben. de begeleiding door de WerkZorg Adviseur is erop gericht in overleg met de werknemer en werkgever te komen tot concrete maatwerk oplossingen, waardoor een betere, liefst optimale invulling van mantelzorgtaken en werk mogelijk is en blijft. Ieder traject is maatwerk en vraagt individuele begeleiding. Begeleiding door de WerkZorg Adviseur is mogelijk bij acute en/of structurele mantelzorgproblematiek. WerkZorg Trajecten in hoofdlijnen zijn er 3 trajecten te onderscheiden: 1. Mantelzorg-op-de-rails-traject 2. Arbeidsovereenkomst-aanpassingstraject 3. Interventietraject 1. Mantelzorg-op-de-rails-traject Doel: de belaste werknemer ondersteunen bij en concreet adviseren over het beter/anders plannen, organiseren en invullen van de mantelzorgtaken. Uitgaande van de mogelijkheden en inzichten van de persoon zelf; in overleg met de werknemer wordt in individuele gesprekken gefocust op ‘concrete en minder ingrijpende oplossingen’. door spiegelen en doorvragen op de mantelzorgtaken en de wijze waarop deze worden uitgevoerd, kunnen concrete oplossingen en keuzes geboden worden. Hierbij wordt met name gefocust op sociale omgeving van de werknemer en de wijze waarop deze wordt ingezet en/of beter gebruikt kan worden bij het verlenen van mantelzorg. Doel is door het scheppen van overzicht, beter plannen en organiseren en nadrukkelijker een beroep te doen op de sociale omgeving, de werknemer te ontlasten. Wat is er nodig om werk en mantelzorgtaken te kunnen combineren?  a. Bij deze vorm van begeleiding zijn geen fundamentele keuzes t.a.v. de arbeidsrelatie aan de orde, maar fundamentele keuzes t.a.v. de inzet en invulling van de mantelzorgrol en de daarbij horende taken; b. gesprekken tussen de werknemer en WerkZorg Adviseur. Begeleiding bij het implementeren van de keuzes en begeleiding bij inschakeling van de sociale omgeving; c. inschatting tijdsduur tussen de 6-15 uur Als traject 1 onvoldoende oplossingen biedt of onmiddellijk duidelijk is dat traject 1 niet voldoende is om de problemen van de belaste werknemer op te lossen, wordt traject 2 aangeboden. 2. Arbeidsovereenkomst-aanpassingstraject Doel: Fundamentele wijziging van de invulling van WerkZorg taken door de arbeidsovereenkomst aan te passen, de mogelijke negatieve financiële effecten zoveel mogelijk inzichtelijk te maken en waar mogelijk te beperken door gebruik te maken van mogelijkheden in cao’s, wet- en regelgeving, fiscaal, enz.; in deze situatie is sprake van een dusdanige belasting en spanning tussen WerkZorg taken dat naast elementen uit ‘Mantelzorg-op-de-rails’, ook een aanpassing van de arbeidsovereenkomst noodzakelijk is. Daarbij moet helder worden voorgelegd aan de werknemer welke effecten mogelijke keuzes hebben en adviseren wij over mogelijkheden om de persoonlijke (financiële) effecten (op korte en/of lange termijn) te beperken: a. Aanpassing van de arbeidsovereenkomst met de werkgever; b. Gesprekken met belaste werknemer, WerkZorg Adviseur en concrete afspraken met de werkgever die schriftelijk worden vastgelegd over invulling van de WerkZorg relatie en de gewijzigde arbeidsovereenkomst; c. inschatting tijdsduur 20-50 uur 3. Interventie-traject Doel escalatie en langdurige uitval voorkomen, werkbare (eerste) afspraken maken; crisis inzet in geval van (plotselinge) escalatie in de relatie tussen werkgever en werknemer over de invulling van werk en mantelzorgtaken. Traject is een vorm van mediation om de partijen weer aan tafel en vervolgens aan het werk te krijgen/houden. na dit traject volgen veelal de trajecten 1 en/of 2, om de mantelzorg op een goede manier in te passen in de WerkZorgrelatie: a. Bemiddeling tussen mantelzorger en werkgever via de mediator (gespecialiseerde WerkZorg Adviseur); b. gesprekken met werknemer, WerkZorg Adviseur en werkgever; c. Tijdsduur 6-8 uur 
Website innovatie
Noodzaak en belang van deze innovatie De verzorgingsstaat is verleden tijd en de participatie samenleving is een feit. Er wordt een groter beroep gedaan op de burger. Van burgers wordt verwacht dat zij in toenemende mate mantelzorg verrichten. Werkgevers worden dus indirect ook geconfronteerd met de toenemende belasting van werknemers die ook mantelzorgtaken verrichten thuis. Managen van risico op uitval en (grijs) verzuim kan via een WerkZorg Adviseur bij werknemers met mantelzorgtaken.
Bijdrage aan een betere wereld
In welke mate is de innovatie nieuw en origineel De dienst van een WerkZorg Adviseur is innovatief en origineel omdat de WerkZorg Adviseur zich specifiek richt op werknemers met mantelzorgtaken. De WerkZorg Adviseur neemt zowel de belangen mee van de werknemer als werkgever. Werkgever is opdrachtgever voor het verlenen van diensten van de Werk Zorg Adviseur.

Pagina Afdrukken
Verzenden per mail

 

Kamer van Koophandel Logo Financiële Telegraaf

Kennispartners:

Logo Atradius NLO logo Logo Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Logo TNO