Co-Pay BV

Co-Paybouw

Bedrijfsnaam Co-Pay B.V., Printerweg 6, 3821 AD, Amersfoort
KvK Nummer 57231656
Website www.co-paybouw.nl, www.co-pay.nl
Beschrijving onderneming Co-Pay B.V. is een jonge startup in de financiële dienstverlening met twee belangrijke diensten. Co-Pay staat voor Controlled Payment. Controlled Payment is een veilige online betaalservice waarbij gebruik wordt gemaakt van een geblokkeerde bankrekening met als doel zowel de kopende als verkopende partij uit te sluiten van financiële risico’s als gevolg van het niet nakomen van gemaakte afspraken. Naast deze online betaalservice bestormen wij momenteel ook de markt met onze andere dienst, genaamd Co-Paybouw. Een innovatief betalingsregime voor grote bouwprojecten. Co-Paybouw is opgezet door 6 partners die volledig complementair aan elkaar zijn. De kennis die nodig is om ons product te maken, te verkopen en uit te voeren is bij de partners aanwezig. Hierdoor sturen wij elkaar geen rekeningen maar kennis. Zo worden de aanloopkosten laag gehouden. Onze drive: onze besparende betaalservice Co-Paybouw zorgt ervoor dat Iedereen gegarandeerd binnen 5 dagen wordt betaald. Betaaltermijnen van 60 tot soms 120 dagen zetten de MKB onder zware druk. Wij zorgen voor boter bij de vis waardoor de MKB’ers snel geld hebben waarmee ze direct weer kunnen investeringen kunnen doen. De liquiditeit neemt toe. En liquiditeit is voor de huidige MKB-er van GROOT belang.
Naam innovatie Co-Paybouw
Beschrijving innovatie Co-Paybouw is specifiek voor de bouw ontwikkeld. Maar deze dienstverlening is voor vele ander branches geschikt waar sprake is van een keten van contractpartners. Kort gezegd, zorgen wij ervoor dat gelden voor projecten niet meer via de rekening van de aannemer gaan maar via de derdengeldenrekening van de notaris. Wij zorgen ervoor dat de leveranciers en onderaannemers direct worden betaald vanaf deze derdengeldenrekening en niet meer via de hoofdaannemer. Door middel van pandrechten beschermen wij het geld en zorgen ervoor dat de gelden alleen maar gebruikt kunnen worden voor het project waar het voor bedoeld is. Heel clean en transparant, zoals het hoort. Onze dienstverlening is een antwoord op de roep vanuit de branche om meer transparantie en ketensamenwerking en uiteindelijk snellere betaling in de bouw. Door de verpanding is de regie over het geld niet meer in handen van de hoofdaannemer (Hoofdcontractpartner) maar bij de onafhankelijke notaris die wordt aangestuurd door Co-Pay. Hierdoor is het belang van het vasthouden van geldstromen weggenomen. En is het onze ambitie om zo snel mogelijk te betalen. We hebben de processen inmiddels dusdanig verbeterd dat onze betaaltermijn nu korter is dan 5 dagen (Vanaf goedkeuring tot geld op de bank van de MKB-er). Consequenties voor de ketenpartners/bouwpartners: Het toepassen van Co-Paybouw heeft geen consequenties voor de organisaties. Eenmalig dient de betalings- en toetredingsovereenkomst bij de notaris te worden getekend door tekenbevoegde personen. Hierna ontvangt de organisatie wekelijks een overzicht van de betalingsvoortgang. De betaaltermijnen worden niet op de bankrekening van de hoofdaannemer overgemaakt maar op de derdengeldenrekening van de notaris VBC te Amersfoort (dus geen extra werkzaamheden voor de opdrachtgever). Vanaf deze derdengeldenrekening coördineren wij de betalingen naar hoofdaannemer, onderaannemers en leveranciers. De onderaannemer en/of leverancier blijft net als voorheen haar facturen sturen naar de hoofdaannemer. (Dus geen extra werkzaamheden) Omdat ook de hoofdaannemer afhankelijk is van de factuurstroom, ingediend door de onderaannemer en/of leverancier , wordt deze direct doorgezet naar Co-Pay. De hoofdaannemer stuurt de betaalborderel niet naar de eigen financiële afdeling maar naar Co-Pay (dus geen extra werkzaamheden). Co-Pay is de spin in het web en verzocht dat alles vlekkeloos en spoedig verloopt. Besparingen: De toepassing van Co-Paybouw levert enorm veel besparingen op. Door de verpanding en de veilige betaalomgeving bij de onafhankelijke notaris zijn er geen bankgaranties en kredietverzekeringen meer nodig. MKB heeft momenteel enorm veel problemen en hoge kosten om een kredietverzekering te sluiten op haar opdrachtgevers. Vaak worden deze kredietverzekeringen niet meer verleend. Hierdoor moet er op risico zaken worden gedaan. Met vele slapeloze nachten tot gevolg. Onze dienstverlening lost deze zaken in één keer op. Naast deze besparingen zorgt toepassing van Co-Paybouw voor lagere bouwkosten. Dit komt door de (door pandrechten afgeschermd) zekere en directe betaling. Hierdoor worden door onderaannemers en leveranciers momenteel 2 tot 5% korting gegeven op de dienst en/of levering. Onze dienstverlening maakt de financiële kant van bouwprojecten lean en heeft veel positieve consequenties. Ook neemt de factuurstroom met ca. 75% af. Bij een normaal werk worden gemiddeld ca. 5 facturen verstuurd per contractant. Omdat het geld waar de contractant recht op heeft al veilig staat gereserveerd op de derdengeldenrekening is nu 1 eindfactuur voldoende.
Website innovatie
Noodzaak en belang van deze innovatie Quote Raymond Knops CDA Tweede Kamerlid met portefeuille Bouwzaken: “De transparantie die aan Co-Pay vast zit, is iets waarvan ik denk; dat willen we in de hele maatschappij, iedereen vraagt erom, maar je moet ook een instrumentarium hebben. Ik denk dat maatschappelijke ondernemingen, of het nu corporaties zijn of zorginstellingen, maar ook gemeenten zich hierin eens zouden moeten verdiepen”. Het feit dat een kamerlid dit op camera laat vastleggen geeft wel aan dat ons product serieus genomen moet worden. Waarom steunt de politiek ons? Wanneer het om eerlijk en transparant zaken doen gaat kijken de ondernemers in Nederland ALTIJD de politiek aan. In onze participatiemaatschappij worden bedrijven uitgedaagd ZELF verantwoordelijkheid te nemen. En dat is precies wat Co-Pay doet. De huidige malaise in de bouwsector toont aan dat bij faillissementen van de hoofdaannemers de opdrachtgever en onderliggende partijen (onderaannemers/leveranciers) grote financiële schade lijden. Het hebben van bankgaranties, termijnregelingen, kredietverzekeringen, waarborgfondsen blijkt dan ineens onvoldoende dekking te bieden. Bij Co-Pay Bouw worden de geldstromen rond een bouwproject zodanig gemanaged dat geld uit het bouwbudget alleen maar gebruikt kan worden voor de realisatie van het bouwwerk van de opdrachtgever. -- Wij hebben hier een afbeelding om het te verduidelijken, deze hebben wij gemaild naar dhr. Frank Mannes binnen KvK (Frank.Mannes@kvk.nl). Gelieve hem te contacten hiervoor omdat deze afbeelding het echt duidelijk maakt -- De hoofdaannemer kan op geen elke wijze het bouwbudget gebruiken voor andere projecten of andere investeringen. Door onze methode wordt er maximale financiële zekerheid gegeven aan alle partijen die bij het bouwproject betrokken zijn. In het geval van faillissementen bij één van de bij het bouwproject betrokken partijen is de dienst of al geleverd of het resterende geld staat nog op de derdengeldenrekening. In een steeds risicovollere omgeving waarbij alles om zekerheden en liquiditeit draait is er behoefte aan de zekerheid dat u als leverancier daadwerkelijk krijgt betaald zodra de prestatie naar behoren is geleverd, en ook nog eens binnen de daarvoor afgesproken termijn. Als opdrachtgever wilt u de zekerheid hebben dat uw geld ook daadwerkelijk wordt gebruikt voor de vervaardiging van wat u heeft gekocht en dat dit ook altijd kan worden afgebouwd voor de resterende beschikbare budgetten, mochten partijen failliet gaan. Co-Pay ontzorgt met haar Co-Pay Bouw dienst zowel opdrachtgevers, hoofdaannemers, onderaannemers als leveranciers op deze gebieden en verschaft daarnaast zekerheid. In een markt die (vooral) de laatste jaren wordt getergd door onzekerheid is deze dienst zeer welkom.
Bijdrage aan een betere wereld
In welke mate is de innovatie nieuw en origineel De samenwerking tussen Co-Pay B.V., de notaris en een insolventie advocaat heeft er toe geleid dat er een betaalovereenkomst tot stand gekomen is in de vorm van een notariële akte. Hiermee is onze dienstverlening uniek in de markt. Geen enkel andere financiële dienstverlener kan wat wij kunnen. De Nederlandse Bank en de Autoriteit Financiële Markten hebben ons toestemming gegeven dit product op de markt te brengen. Onze dienstverlening is gepatenteerd. Het proces: De betaalovereenkomst wordt gesloten tussen Co-Pay B.V., de notaris, de hoofdaannemer en de opdrachtgever. Onderaannemers en leveranciers treden later toe door middel van een toetredingsakte. Deze betaalovereenkomst is uniek en dus nog niet eerder toegepast in de (bouw)wereld. In de betaalovereenkomst wordt in het kort geregeld dat: • Het geld wordt gestald bij de notaris in een bouwdepot • De hoofdaannemer partijen kan aanmelden die hiervan betaald moeten worden • De opdrachtgever deze partijen moet goedkeuren • De hoofdaannemer wekelijks een betaallijst bij Co-Pay inlevert o Co-Pay controleert of daar alleen goedgekeurde partijen op staan, o De bedragen vallen binnen de voor die partijen staande budgetten o Het totaal bedrag valt binnen het door de opdrachtgever vrijgeven totaal bedrag o Of de contractpartners ook tekenbevoegd zijn • De notaris de partijen rechtstreeks betaalt vanuit het depot • De hoofdaannemer krijgt zijn eigenkosten vergoed op basis van een % van de bedragen die hij de notaris laat uitkeren aan onderliggende partijen • Optioneel is controle op verliesgevendheid van het project bij de hoofdaannemer waarna deze moet bijstorten in het depot. Momenteel maken we een sterke groei mee. Na een pilotproject afgelopen jaar hebben we dit jaar voor 10 miljoen bouwsom aan projecten binnengehaald. De portefeuille voor volgend jaar is nu al ca. 30 miljoen. Een omzet verwachting voor de komende jaren met meer dan 50% per jaar is reëel.

Pagina Afdrukken
Verzenden per mail

 

Kamer van Koophandel Logo Financiële Telegraaf

Kennispartners:

Logo Atradius NLO logo Logo Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Logo TNO