BWA BV

ScreenCap

Bedrijfsnaam BWA BV
KvK Nummer 50135597
Website www.bwa-water.nl
Beschrijving onderneming BWA is wereldwijd actief op de communale en industriële markt en richt zich voornamelijk op de behandeling van afvalwater, drink- en proceswater, biosolids, slib en andere vloeistof- of gasstromen. Met zowel bewezen als innovatieve technologieën is BWA in staat om voor een groot aantal milieuvraagstukken een passende oplossing te bieden. Hergebruik van afvalstoffen en nuttige inzet van laagwaardige energie staan hierin centraal. Door onderzoek en samenwerking zoeken wij naar nieuwe wegen om bestaande vraagstukken op een duurzame en economische wijze op te lossen.
Naam innovatie ScreenCap
Beschrijving innovatie Het rioolwater bestaat voor een groot deel uit cellulose, een vaste stof afkomstig van toiletpapier. Met behulp van een innovatieve zeeftechniek verwijderen wij de aanwezige cellulose uit het rioolwater voordat het rioolwater het biologische zuiveringsproces in gaat. Met het vooraf afvangen van de cellulose reduceren we het energieverbruik van het benedenstroomse biologische zuiveringsproces significant (met meer dan 15%, verminderen we de slibproductie, beperken we het ruimtebeslag van de zuivering en minimaliseren we het onderhoud dat aan de zuiveringsinstallatie moet worden gedaan. Al deze voordelen zorgen, naast een aanzienlijk milieuvoordeel voor een forse kostenbesparing Voor het opschalen en versnellen van de internationale vermarkting van deze technologie is binnen door de EU een subsidie verleend binnen de Eco-Innovation regeling (http://www.screencap.eu/). Met het verwijderen van deze vaste stof ontstaat er een nieuwe reststroom, zijnde zeefgoed, die een enorme potentie heeft voor hergebruik en economische waarde creatie. In STOWA verband zijn in Nederland diverse onderzoeken uitgevoerd naar de verwaarding van zeefgoed. Op demonstratieschaal zijn inmiddels projecten operationeel en/of in ontwikkeling, waarbij de reststroom tot bioplastic wordt opgewaardeerd (www.CelluCycle.nl) of direct wordt hergebruikt (www.CADoS.nl).
Website innovatie
Noodzaak en belang van deze innovatie Het beperken van het energieverbruik, en het reduceren van afvalstoffen uit de waterzuivering en het optimaliseren van de sliblijn (lees het reduceren van kosten en het verbeteren van resultaten), staat al geruime tijd in de belangstelling bij de waterschappen. Om dit te onderstrepen hebben zij zich binnen hun bedrijfsvoering o.a. gecommitteerd aan een energiedoelstelling (MJA-3) en een innovatiedoelstelling. Het plaatsen van fijnzeven draagt bij aan vrijwel alle doelstellingen van de waterschappen. Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier schreef op haar website bijvoorbeeld: “Deelname aan dit project past in de bedrijfsstrategie van HHNK en draagt bij aan de volgende milieudoelen: energiebesparing (17%), biomassa en energiewinning (productie groene energie =28%), vermindering gebruik fossiele brandstoffen, minder verbruik chemicaliën (30%), vermindering van de afvalberg (22%). Deze besparingen gaan gepaard met kostenbesparingen, zodanig dat de businesscase voor de investering in de installatie om de cellulose terug te winnen, positief is. “ Implementatie van de technologie is te kopiëren naar alle landen waarbij het toiletpapier via het riool naar de waterzuivering wordt afgevoerd. Er is dus een enorm exportpotentieel.
Bijdrage aan een betere wereld
In welke mate is de innovatie nieuw en origineel Het toepassen van fijnzeeftechniek als voorzuivering voor een biologisch zuiveringsproces, is in 2009 (wereldwijd) voor het eerst kleinschalig onderzocht in Nederland. In 2010 is voor onderzoeksdoeleinden een eerste kleine full-scale installatie gerealiseerd. In 2013 is voornamelijk onderzoek gedaan om de reproduceerbaarheid van resultaten aan te tonen en de technologie te valideren. In 2014 is een tweede onderzoeksinstallatie gerealiseerd en is een eerste commerciële installatie in bedrijf genomen. Op dit moment zijn de eerste twee grootschalige installaties in ontwikkeling, waarmee is aangetoond dat de doorbraaktechnologie is geaccepteerd en gevalideerd. In 2014 heeft het CADoS project, waarin fijnzeeftechniek het hart van de installatie is, de Waterinnovatieprijs voor de categorie Schoon water gewonnen.

Pagina Afdrukken
Verzenden per mail

 

Kamer van Koophandel Logo Financiële Telegraaf

Kennispartners:

Logo Atradius NLO logo Logo Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Logo TNO